דלג לתוכן המרכזי

תקנון האתר

יש לקרוא את התקנון בשלמותו. שימוש בתכני האתר מהווה אישור לקריאת התקנון והסכמת המשתמש/ת  לכל הנאמר בו.

כללי

אנו מציעים את השירות באתר זה בכפוף לתנאים, ההתניות וההודעות להלן: "התנאים" אשר יפורטו להלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו לרבות שרותיו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר זה. המונח משתמש משמעו כל אדם ו\או גוף ו\או מוסד ו\או כל ישות משפטית אחרת ו\או מי מטעמם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר או נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים דלהלן להלן: "המשתמש". המונח "האתר" משמעו לרבות בעליו ו/או נציגיו ו/או כל אחר מטעמו. האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. יודגש כי התנאים המופיעים בתנאי השימוש להלן משלימים זה את זה. כמו כן האמור להלן מתייחס לקיים באתר כיום או יהיה קיים בעתיד ובין אם הוא בבעלות האתר ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לאתר זכות שימוש בו. 

א ח ר י ו ת

השירות מוצע לציבור כמות שהוא " AS IS" והמשתמש בלבד יישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר זה ורק הוא. האתר מתנער במפורש מכל אחריות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא והאחריות תחול על המשתמש באופן בלעדי, מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל האחריות החלה על המשתמש באה לידי ביטוי בין היתר בשימוש באופן כללי ובתוצאות ככל שיהיו מהשימוש באתר ובהתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, האתר לא יישא באחריות כל שהיא לרבות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בו. במידה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר כלשהו המופיע בכל מקום כלשהו ו/או בכל אמצעי כלשהו, ו/או אי התאמה ו/או סתירה כלשהי גם אז הנושא באחריות הבלעדית הינו המשתמש בלבד ורק הוא. כל המצוי ו/או הנמצא ו/או המופיע ו/או המתפרסם ו/או המשתמע באתר זה מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי. מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש ובנתונים המופיעים באתר זה ו/או בכל הנובע ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק, לרבות כל טעות ו/או אי התאמה ו/או עגמת נפש ו/או פגיעה כל שהיא ו/או נזק כל שהוא ו/או אי נוחות ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למשתמש משימוש כל שהוא באתר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר לא יישא בכל אחריות כל שהיא ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים,תוכנם,מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם ככל שיהיו. האתר לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג ו/או אחר. האתר לא יישא בכל אחריות כל שהיא ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם ככל שיהיו על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות, אי התאמה, פגיעה, הוצאה, הפסד, אבדן, עגמת נפש, נזק כלשהו וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. השימוש, אפוא בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר לא יישא באחריות להפסקות או הפרעות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך, עקב כך הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר. האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת בכל עת וללא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם של דברים שינויים מהסוגים הנ"ל עלולים להיות כרוכים בתקלות כלשהן יודגש, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך. האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר בכל עת וללא כל תנאי וללא כל הודעה מוקדמת ובין היתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה. כתנאי לשימוש באתר זה הינך מתחייב כלפי האתר לעשות שימוש באתר רק באופן חוקי ובכפוף לתנאים האמורים לעיל ולהלן. אתה תפצה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. המידע, התוכנה או כל דבר אחר הכלולים באתר זה עשויים להכיל אי דיוקים לרבות שגיאות דפוס, קריאה, והטעמה. האתר ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע הניתן על ידי בעלי הקריאה השונים זכור: האתר אינו אחראי לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

קישורים

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל באתר זה נמצאים לנוחיותך בלבד קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מופעלים בידי גורמים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לאתר (אתרי צד ג'): אין בין האתר לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין האתר אחראי לתוכן החומר הנמצא ו/או המופיע באתרי צד ג' ואין בהימצאות קישורים אלו באתר כדי להוות ראיה כלשהי לקשר כלשהו עם מפעילי אתרי צד ג'.אין לפרש את הימצאותו של קישור באתר זה לאתר מסוים כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. וכן אין לראות בקישור כזה כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. המידע המצוי באתרים אחרים אינו מתפרסם על ידי האתר ויתכן כי באתרים אלו נמצא מידע אשר אינו הולם כלל ואינו הולם את צרכיך בפרט ואין האתר אחראי על האתרים שאליהם מוליכים הקישורים באתר בין באופן ישיר ובין באופן עקיף. מבלי לגרוע באמור לעיל האתר אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. האתר רשאי להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת את השימוש בקישורים.

מטרת התכנים

המסרים, הכתבים, הסרטונים, הסשנים וכל הנשמע והנכתב באתר (להלן: "התכנים") אינו משום עמדה פוליטית כלשהי ומטרתם אינה להשפיע או להטות לדעה פוליטית כזו או אחרת. התכנים הם שיעורים רוחניים אודות העולם, הארץ והאדם ומטרתם להביא ולהתפתחות של האדם והעולם בעידן החדש. האחריות הרוחנית, רגשית פיזית או אחרת היא על המשתמש בלבד. כל הבנה ועיבוד רגשי שכלי או אחר של התכנים הן על האחריות של המשתמש. 

 

זכויות יוצרים

© כל הזכויות שמורות לד"ר שלומית תמיר P.h.D בראייה אחרת, אירידוסופיה®

זכויות היוצרים לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל-פי אמנות בין-לאומיות שייכות לאתר, לד"ר שלומית תמיר ולבראייה אחרת המכון לחקר האירידולוגיה מדע פילוסופיה וחדשנות (או בשמו בראייה אחרת- המכון לחקר האירידולוגיה גוף נפש ורוח). זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על, טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, שירה, מוסיקה, קול, קטעי וידיאו  (להלן "החומר המוגן") . המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין, ואסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל שימוש הנוגד את הדין. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו ו/או לשדר מחדש או לפרסם את חומר המופיע באתר. רשאי האתר לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי משפט המוסמכים באזור תל אביב בלבד.